Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2016 Vol:14 No:27

List Of Issues

TAM METİN/FULL TEXT   ../dosyalar/Ybd/hepsi.pdf...      
KAPAK/COVER ../dosyalar/Ybd/kapak27.pdf
İÇİNDEKİLER/CONTENTS  tıklayınız...      

 • Social Sciences as Imperialism: Analysis of the Global Economic Crisis of 2008 and Development Gaps in the Third World States

  Lere AMUSAN
 • ABD ve Almanya Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması

  Hüseyin ERKUL , Hüseyin KARA , Savaş ŞİMŞEK
 • The Effect of Research and Development Spending on Economic Growth in OECD Countries

  Çiğdem Börke TUNALI
 • lgılanan Örgütsel Destek, İş Özellikleri ve Kontrol Odağı Faktörlerinin İşgören Yabancılaşması Üzerine Etkisi

  Şebnem ASLAN , Şerife GÜZEL
 • Healthier and More Educated Society Improves Multifactor Productivity: Time Varying Relationships

  Yavuz YILDIRIM
 • Avrupa'da Kamu Sektöründe Inovasyon ve Yenilikçi Yöntemler

  Fatih DEMİR
 • AHP-SAW ve AHP-ELECTRE Yöntemleri ile Yapı Denetim Firmalarının Değerlendirilmesi

  Nuri ÖMÜRBEK , MELTEM KARAATLI , Hafize Gonca CÖMERT
 • Turizm Sektöründe Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Değerlendirme

  Hatice Güçlü NERGİZ
 • Türkiye'de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları: Çanakkale Belediyesi Örneği

  Selçuk İPEK , Benan ÇIPLAK
 • Türkiye'de Merkezileşme-Yerelleşme Tartışmaları ve Hizmet Sunumunda Ölçek Sorunu

  Mustafa KARA
 • Yöneticilerin Karar Sürecinde Zamanı Kullanması Üzerine Bir Araştırma

  Sedat BOSTAN , İbrahim DURMUŞ
 • Spor Ekonomisi Bilim Dalının Gelişim Analizi

  Necati CERRAHOĞLU
 • İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Kooperatif İşletmeler Örneği

  Funda ER ÜLKER , Gülen ÖZDEMİR
 • İşletmelerin Kurumsal Uygulamalarının Kar Yönetimi Üzerindeki Etkisi ve Borsa İstanbul A.Ş. Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama

  Seda YAVUZASLAN , Halis KALMIŞ
 • Turizmde Önde Gelen Ülkelerde Normlar, Güven ve Sosyal Ağlar Temelinde Sosyal Sermaye

  Serkan POLAT , Semra AKTAŞ POLA
 • Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş-Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki: Kocaeli Örneği

  Abdurrahman BENLİ , Bora YENİHAN , Mert ÖNER
 • Araç Kiralama Sektöründe Rekabet Belirleyicilerinin İşletme Performansına Etkisi: Turizm Destinasyonlarında Bir Araştırma

  Bayram AKAY , Oğuz TÜRKAY
 • 1980-2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki

  Muhammet KARANFİL , Mustafa TORUN
 • Misafirlikten Diasporaya Doğru: Suriyeli Sığınmacıların Vergi Algısı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir İnceleme

  Esra SİVEREKLİ , Hatice Gül ERTUĞRUL
 • Politik İstikrar ve Devlet Harcamaları İlişkisi: 1986-2013 VAR Analizi

  Feyza BALAN
 • The Effect of Human Capital on Economic Growth: A Panel Data Analysis

  Sedat ALATAŞ , Mesut ÇAKIR
 • Hizmetiçi Eğitimde Teknoloji Uygulamaları

  Bünyamin BACAK , Ecehan K. YABANOVA , Ulaş YABANOVA
 • Internet Ortamındaki Bazı Faaliyetlerin Kavramsal Tanımları ve Türk Vergi Sistemi Karşısındaki Durumlarının Değerlendirilmesi

  Ceyda KÜKRER
 • Üstlerin Sahip Olduğu Duygusal Zeka Yetilerinin Astlar Tarafından Algılanması ve Astların Motivasyonları Üzerinde Etkisi: ÇOMÜ Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Örneği

  Tanju ÇOLAKOĞLU , Ali Şahin ÖRNEK