Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2018 Volume:16 Issue:32

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...../dosyalar/Ybd/yonetim-bilimleri-dergisi.pdf
Kapak / Cover tıklayınız......./dosyalar/Ybd/ybd-sayi-32-kapak.pdf
İçindekiler / Contents tıklayınız...../dosyalar/Ybd/giris.pdf

 • Applying Dematel Approach to Determine Factors Affecting Hospital Service Quality in a University Hospital: A Case Study

  Feyyaz Cengiz Dikmen , Yunus Taş
 • Yavaş Yönetim: Özgün Bir Ölçme Aracı Geliştirme

  Ali Erbaşı , Mete Sezgin
 • Türkiye’de Fordist Üretim Krizinin Ortam Koşulları Bağlamında İncelenmesi

  Nurgül Keleş Tayşir
 • Kalkınma Ajanslarının Yerelde Merkezileşme Bağlamında İncelenmesi: Batı Akdeniz, Doğu Anadolu, Fırat ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları Örneği

  Salih Ziya Kutlu , Mustafa Görün
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Genel İçsel ve Dışsal İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Gökçe Cerev
 • Satış Sonrası Hizmetlerde Müşteri Sadakatinin Öncülleri: Mercedes Otomobil Markası Üzerine Bir Araştırma

  Çağatan Taşkın , Şeref Gönüller
 • Türkiye’de Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Tevkifat Müessesi

  Mehmet Öksüz , Timur Türgay
 • Mesleki Doyum, İş-Aile Çatışması ve Aile-İş Çatışmasının Algılanan İş Stresi Üzerindeki Etkisi

  Z. Mehmet Fırat
 • Devlet Borçlarının Dini ve Felsefi Temelleri

  Tekin Akdemir , Şahin Yeşilyurt
 • Pazarlama Araştırmacılarının Yapısal Eşitlik Modeli Analizi Uygulamaları: Sorunlar ve Öneriler

  Volkan Doğan
 • Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

  Mehtap Demir , Siyret Ayas , Bora Yıldız
 • 6360 Sayılı Kanun’un Etkinlik-Verimlilik ile Hizmette Yerellik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi: Kocaali İlçesinde Yapılan Bir Araştırma

  Hale Biricikoğlu , Yasemin Yalnızoğlu
 • G7 Ülkelerinde Patent Üretimini Etkileyen Değişkenler İçin Panel Veri Analizi

  Serdar Kurt , Funda Sezgin , Gamze Sart
 • Kentleşme Sorunları Kapsamında Şanlıurfa’nın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Ahmet Kayan
 • Ceza Muhakemesi Kanunu Kapsamında Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar: Kuramsal ve Hukuksal Bir Değerlendirme

  Şeniz Anbarlı Bozatay , Avni Akın Ürünal
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Biga Örneği

  Nur Dilbaz Alacahan , Yağmur Akarsu , Seda Yavuzaslan Söylemez , Figen Kılıç
 • İstikrar ve Güvenin Tüketici Kredileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Zaman Serisi Analizi

  Ünzüle Kurt
 • Organik Üretim Sürecinde Organik 1.0’dan Organik 3.0’a Geçiş ve Organik 3.0’ın Temel Özellikleri

  Mehmet Marangoz , Elif Hasret Kumcu
 • 2012 Yeni Teşvik Yasası Öncesinde ve Sonrasında Diyarbakır’da Özel Yatırımlar

  Bahar Burtan Doğan
 • Dış Ticaret Girişimciliğini Tanımlamak: Keşfedici Bir Araştırma

  Ahmet Yağmur Ersoy , Metin Saygılı
 • Arslantepe’de (3500-3900 MÖ) Stok ve Emanet Mal Uygulamaları

  Yusuf Cahit Çukacı
 • The Impact of Hospital Competition on Maternity Care in the English Hospital Market

  Merve Ertok Onurlu
 • İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

  Serpil Aytaç , Oğuz Başol
 • Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Seçilmiş Çevresel Göstergeler Üzerinden Bir Değerlendirme: OECD Performans İncelemesi

  Mustafa Özkan , Ayşe Özcan
 • Yükseköğretim Öğrencilerinin Yaşam Kalitesine Yönelik Algıları: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

  Dilek Kekeç Morkoç , Cumhur Erdönmez
 • Kurumsal Eşbiçimlilik Kapsamında Havayolu İttifaklarının Misyon İfadelerinin İncelenmesi

  Bilge Çavuşgil Köse , Sena Erden Ayhün
 • Osmanlı Devleti’nde Vakıf Yönetiminde Tevliyet: İstanbul Örneği

  Kadir Arslanboğa
 • İş Yaşamının Kalitesinin Sosyal Kaytarma ve İşi Erteleme Davranışı Üzerindeki Etkisinde Etik İklim Algısının Rolü

  Selahattin Kanten , Mine Esirgemez , Yonca Aydın Hasekioğlu , Münevver Keçeli
 • Kadın Yöneticilerin Medeni Durumlarının İş Stresine Etkisi: İzmir İlinde Bir Araştırma

  Nezih Metin Özmutaf , Elif Aktekin , Bülent Ergani
 • Entegre Raporlama Uygulamalarının Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi Bağlamında Değerlendirilmesi

  Feyza Dereköy
 • Örgütlerde Narsistik Kişilik, Öz Benlik Kurgusu ve Stratejik Düşünme Arasındaki İlişki

  Hülya Öcal , Belkıs Özkara
 • Mutlu Çalışanlar İçin Öncelikli Yönetici Erdemleri: Bir Saha Araştırması

  Ali Murat Alparslan , Seher Yastıoğlu
 • Bireysel İş Yapılandırmanın Sonuçları: Bireysel İş Yapılandırmanın Psikolojik Sermaye ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

  Beynaz Uysal , Gaye Özçelik , Cavide Uyargil