Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2015 Vol:13 No:2

List Of Issues

TAM METİN/FULL TEXT ../dosyalar/Ybd/ybd-26-sayi-tumu.pdf    
KAPAK/COVER ../dosyalar/Ybd/kapakconvertli.pdf  
İÇİNDEKİLER/CONTENTS  ../dosyalar/Ybd/icindekiler.pdf..    

 • Climate and Product Quality in Software Development Teams: Assessing the Mediating Role of Problem Solving and Learning

  Yazılım Geliştirme Takımları Arasında İklim ve Ürün Kalitesi: Problem Çözme ve Öğrenmenin Bağdaştırıcı Rollerinin Değerlendirilmesi

  Atif AÇIKGÖZ , Ayşe GÜNSEL , Cemil KUZEY
 • 2008 Küresel Krizi ve Seçilmiş Avrasya Ekonomilerine Etkileri:Azerbaycan ve Kazakistan Örneği

  2008 Global Crisis and Effects on Selected Euroasian Economies: Case of Azerbaijan and Kazakhstan

  Lütfiye ÖZDEMİR
 • Sigortacılık Sektöründe Kurumsal İtibar ve Tüketici Güveni

  Institutional Reputation and Client Trust in Insurance Industry

  Fatih KOÇ
 • İş Çevresi Özelliklerinin İşletme Stratejisi üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektöründe Bulgular

  The Impact of Business Environment Characteristics on Business Strategy: Findings from the Service Sector

  Yunus Emre TAŞGİT , Ercan ERGÜN
 • Sağlık Personelinin İş Stresi, İş-Aile Çatışması ve İş-Aile-Hayat Tatminlerine Yönelik Algılarının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  A Research Study on Finding the Effects of Health Sector Employees Perception of Work Stress, Work-Family and Work-Famil-Life Perceptions over Resigning Intention

  Melisa Erdilek KARABAY
 • İş Hayatında Maneviyat Yaklaşımı Ne Vaad Ediyor?

  What do the Morale Values Promise in Business World?

  Meral ÇAKIR BERZAH , Mustafa ÇAKIR
 • A New Framework for Supply Chain Risk Management Through Supply Chain Management Capability

  Tedarik Zinciri Risk Yönetimi için Yeni bir Çerçeve: Tedarik Zinciri Yönetimi Yetkinliği Modeli

  Aysu GÖÇER , Işık Özge YUMURTACI , Öznur YURT , Tunçdan BALTACIOĞLU
 • Türk Kamu Yönetim Sisteminde Devlet Okullarındaki Yöneticilerin Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Alan Araştırması

  A Field Study Towards Evaluating the Performance of Administrators in State Schools in Turkish State Administration Seystem

  Akın GÜNGÖR , Mustafa GÖRÜN
 • Sosyal Hizmet Alanında Çalışanların Hizmetiçi Eğitim Programlarını Değerlendirmeleri: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma

  Evalutaion of In-Service Training Programs by the Employees Working in Social Service Area: Research in a Metropolitan Municipality

  Ramazan TİYEK , Kadir PEKER
 • The Responses of Greece and Ireland to the Crisis

  Yunanistan ve İrlanda'nın Krize Tepkisi

  Meryem Filiz BAŞTÜRK
 • Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeğine Uygulanması

  Non-linear Canonical Correlation Analysis' Application on Depression, Anxiety and Stress Scale

  Zeynep FİLİZ , Sıdıka KOLUKISAOĞLU
 • Sivil Girişimler Kapsamında Sivil Toplum Platformları ve Biga Sivil Toplum Platformu Örneği

  Civil Society Platforms and Biga Civil Society Platform as a Civil Initiative

  Ali Şahin ÖRNEK , Siyret AYAS
 • Muğla Şehir Markası İmaj Algısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması

  Muğla City Brand and Perception of Its Image: A Field Study over Students of Muğla Sıtkı Koçman University

  Aytekin FIRAT , Fatma KÖMÜRCÜOĞLU
 • Üniversite Öğrencilerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk Düzeyi ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki:Erciyes Üniversitesi Örneği

  The Relationship Between Readiness Levels of University Students to Technology and their Personal Characteristics: The Case of Erciyes University

  Ebru SÖNMEZ , Hanife AKGÜL