Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2015 Vol:13 No:1

List Of Issues

TAM METİN/FULLTEXT  tıklayınız...    
KAPAK SAYFASI/COVER  tıklayınız...    
İÇİNDEKİLER/CONTENTS  tıklayınız...    

 • The Multi-Level Engagement of Subnational Administrations in European Policy-Making Process: The Case of Turkish Municipalities and Regional Development Agencies

  Ulusaltı Yönetimlerin Avrupa'da Politika Yapım Süreçlerine Çok Boyutlu Angajmanı Türkiye'deki Belediyeler ve Kalkınma Ajansları Örneği

  Ali Onur ÖZÇELİK
 • Professional City Manager Model in Municipalities and its Evaluation from the Perspective of Turkey

  Belediyelerde Profesyonel Şehir Yönetici Modeli ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

  Rükan Kutlu KORLU
 • Kamu Çalışanlarının İş Tatmini Üzerinde Liderin Güç Kaynaklarının Rolü

  The Role of the Leader's Power Sources on Public Employees' Job Satisfaction

  Bülent AKYÜZ , Nihat KAYA
 • Kamu Yönetiminin Geleceği Üzerine Kavramsal Bir Tartışma

  A Conceptual Discussion on the Future of Public Administration

  Konur Alp DEMİR , Hikmet YAVAŞ
 • Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyotropik-Otonom Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki

  The Relationship Between Sociotropy-Autonomous Personality Characteristics and Entrepreneurship Orientation of Kyrgzstan-Turkish manas University Undergraduates

  Lütfiye ÖZDEMİR
 • Firmalar Arası Bilgi Paylaşımı ile Tedarik Zinciri Yönetim Performansı İlişkisinde Bilgi Kalitesinin Moderatör Etkisi

  The Moderating Role of Information Quality on the Relation Between Inter-Company Information Share and Supply Chain Management Performance

  Murat ÇEMBERCİ , Edin Güçlü SÖZER , Mustafa Emre CİVELEK
 • Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma

  Effects of Transformational Leadership Behaviours on Organizational Health in Hotels: A Study in Afyonkarahisar

  Mustafa SANDIKÇI , Tuba VURAL , Özcan ZORLU
 • Kente Yerleşmiş Aşiret Üyelerinin Kentlileşme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma: Şanlıurfa Örneği

  A Study on Urbanization Trends of the Tribe Members Settled in the City: Şanlıurfa Case

  A. Vahap ULUÇ , Mithat Arman KARASU
 • Çalışma Hayatında Kadın ve Erkeklerin Benlik Tanımlamaları Nasıldır?

  How is Self-Description of Working Men and Women?

  Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN
 • Geçmişten Günümüze Yönetim Düşüncesi

  Management Thought from the Past to the Present

  Zehra Nuray NİŞANCI
 • Ankara'da İki Özel Yurt İşletmesinde SERVQUAL Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

  The Measure of Service Quality with SERVQUAL Method in Two Private Dormitories in Ankara

  Mehtap AKÇİL OK , Fatma Merve GİRGİN
 • Türkiye'de Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Hükümet Sistemi Üzerine Etkileri

  The Impacts of the Election of the President Directly by the Public on the Political System in Turkey

  Veysel ERAT
 • Yeni ürün Geliştirme Perspektifinde Empati Becerisi, Motivasyon ve Performans

  Empathy Capabilitiy, Motivation and Performance: In the Perspective of New Product Development

  Atif AÇIKGÖZ
 • Örgütsel Stres Kaynaklarının Analizi: Bir Üretim İşletmesinde Örnek Olay İncelemesi

  Analyzing the Antecedents of Organizational Stress: A Study on the Female and Male Employees of a Manufacturing Company

  Duygu TÜRKER , Vesile Ayça YAMUÇ