Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2017 Volume:15 Issue:29

List Of Issues

Tam Metin / Full Text tıklayınız...
Kapak / Cover tıklayınız...
İçindekiler / Contents tıklayınız...

 • Ekonomik Gelişmişlik-Kamu Harcamaları İlişkisi: 2007:1-2015:3 Dönemi Türkiye Örneği

  The Relationship Between Economic Development and State Spendings: The Case of Turkey in 2007:1-2015:3 Quarter

  Hale AKBULUT
 • Bilişim Teknolojisi İşlevlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkisi

  Effect of Information Technology Functions Over Organizational Performance

  Lutfiye ÖZDEMİR , Berkant DULKADİR
 • The Challenges of Democratisation in Africa: Evidence and the Way Forward for Nigeria

  Afrika’da Demokratikleşmenin Önündeki Engeller: Kanıtlar ve Nijeryanın Önündeki Yol

  Lere AMUSAN , Ademola JEGEDE , Luqman SAKA
 • Etik İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Konya Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Örneği

  The Impact of Ethical Climate on Organizational Commitment: A Study Over SMEs in Konya Province

  İlknur ÇEVİK TEKİN , Adnan ÇELİK
 • Türk Vergi Sisteminde Vergi Kabahat ve Suçlarına Uygulanan Yaptırımların Caydırıcılığı Araştırması

  A Study on Deterrence of Sanctions Applied on Tax Faults and Tax Crimes in Turkish Tax System

  Cahit ŞANVER
 • İlkokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri

  The Levels of Showing Cultural Leadership Behaviour of School Principals According to Primary School Teachers’ Perceptions

  İlknur MAYA
 • The Central Government Debts, Welfare and Warfare Expenditure Nexus: The High Income Members of OECD and PVAR Analysis

  Merkezi Devlet Borcu, Refah ve Askeri Harcamalar İlişkisi: Yüksek Gelirli OECD Ülkeleri ve PVAR Analizi

  Nilgün SERİM , Serdar KURT
 • Avrupa’nın Önyargılarının ve Çelişkilerinin Bir Sonucu Olarak İslamofobi

  Islamophobia as a Result of the Prejudices and Discrepancies of Europe

  Hakan SAMUR
 • The Effects of Mindfulness on Overconfidence

  Bilinçli Farkındalığın Kendine Aşırı Güvenme Üzerine Etkisi

  Yaprak KALAFATOĞLU , Tülay TURGUT
 • Akademisyenlerde Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi

  The Effect of Academicians’ Burnout on the Organizational Citizenship Behavior

  Bilal ÇANKIR
 • Forecasting of Turkey’s Electricity Consumption with Support Vector Regression and Chaotic Particle Swarm Algorithm

  Türkiye’nin Elektrik Tüketiminin Regresyon ve Kaotik Parçacık Sürü Algoritması Tahmini

  Oğuz KAYNAR , Halil ÖZEKİCİOĞLU , Ferhan DEMİRKOPARAN
 • Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Misyon Bildirgelerindeki İfadelerin Analiz

  Tourism Institutions at Higher Education Level Analysis of Expressions in Mission Reports

  Atınç OLCAY , Esra ÇIKMAZ , Elmas BULUT , Metin SÜRME
 • Psikolojik Sözleşme Kavramının Evrimsel Gelişiminin Bilimsel Haritalama Yöntemiyle İncelenmesi

  Examining the Evolution for the Concept of Psychological Contract Using Scientific Mapping Method

  Tayfun YILDIZ , Zafer AYKANAT
 • Bilgi Ekonomisinde Kentlerin Yeri

  Place of Cities in the Information Economy

  Rüya Ataklı YAVUZ
 • Saint-Malo Sonrası Dönemde Avrupa Birliği’nin Uluslararası Kimliği: Bir Sivil Güçten Daha Fazlası mı?

  The European Union’s International Identity in the Post-Saint-MaloEra: Is It More Than a Civilian Power?

  Taylan Özgür KAYA , Aslıgül Sarıkamış KAYA
 • “Reverse Mentoring” Designs of Banking Sector in Turkey

  Türkiye Bankacılık Sektöründe “Tersine Mentorluk” Uygulamaları

  Nurgül KELEŞ TAYŞİR , Beliz ÜLGEN
 • Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması Çerçevesinde Nükleer Teknolojinin “İki Yüzlü” Yapısı

  The “Janus-Faced” Structure of Nuclear Technology in the Framework of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

  Çiğdem PEKAR
 • Yazarlar Hakkın

  About the Authors