Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2016 Vol:14 No:28

List Of Issues

TAM METİN/FULL TEXT   tıklayınız...      
KAPAK/COVER   tıklayınız...    
İÇİNDEKİLER/CONTENTS  tıklayınız...      

 • Japonya'nın İnsani Güvenlik Gündemi: Bölgesel Düzeyde Pozitif Toplamlı Kazanç Olarak İstişareler ve Uygulamalar

  Japan's Agenda Setting on Human Security: Discourses and Practices as Positive-Sum Gain at the Regional Context

  Gürol Baba , Hakan Gönen
 • Türk İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimsel Niyetleri: Shapero'nun Modelini Kullanarak Yapılan Bir Araştırma

  Entrepreneurial Intentions of Turkish Business Students: An Exploration Using Shapero's Model

  Boratay Uysal , Semra Güney
 • Yönetici ve Yabancı Sahipliğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkileri: BIST'te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma

  Effects of Manager and Foreign Ownership over Capital Structure: A Research Study Over Manufacturing Industry Firms Processed in BIST

  Mesut Doğan
 • Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınma Analizi

  Regional Development Agencies in Turkey and the Analysis of Regional Development in Turkey During the Accession Process to European Union

  Didem Saygın , Mehlika Özlem Ultan
 • İşsizlik ve Eğitim Seviyesinin İntihar Üzerindeki Etkisi: TÜİK Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

  The Influence of Unemployment and Educational Level on Suicide: An Emprical Study on TUIK Data

  Siyret Ayas
 • Yöneticilerin İnovasyon Algısı, İnovasyon Sürecini Yönetme Tarzı ve İşletmelerin İnovasyon Performansı Arasındaki İlişkiler: KOBİ'ler Üzerinde Bir Araştırma

  The Relationship between Innovation Perceptions of Managers, the Stlyle of Managing Innovation Process and the Companies' Innovation Performance: A Study of SMEs

  Yunus Emre Taşgit , Burak Torun
 • X,Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma

  A Research on Generation X, Y and Z Student's Perceptions of Protean and Boundless Career Perceptions

  Canan Çetin , Serol Karalar
 • Destinasyon Marka Bağlılığı: Yabancı Turistler Üzerinde Diyarbakır Kentinde Bir Araştırma

  Destination Brand Loyalty: A Research on the Foreign Tourists in Diyarbakır City

  Çağatan Taşkın , Ahmet Akif Karadamar
 • Türkiye'de Plastik Ürün Üretimi Yapan Bir Firma için AHP ve TOPSIS Metotlarını Kullanarak Tesis Lokasyon Probleminin Çözümü

  Solving Facility Location Problem for a Plastic Goods Manufacturing Company in Turkey Using AHP and TOPSIS Methods

  M. Murat Yaşlıoğlu , Emrah Önder
 • Seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye'de Göçmenlerin Siyasi Katılımı

  Immigrants Political Commitment in Selected European Countries and Turkey

  İbrahim Güray Yontar , Emre Savut
 • Akademik Hayatta Kadınlar: Zorluklar ve Fırsatlar

  Women in Academia in Turkey: Challenges and Opportunities

  Meltem İnce Yenilmez
 • Kopenhag Siyasi Kriterlerinin Türkiye'nin Ulusal Güvenliğine Yansımaları

  Implications of the Copenhagen Political Criteria for Turkey's National Security

  Zeyyat Bandeoğlu
 • Askeri Organizasyonlarda Farklılıkların Yönetimi: ABD Hava Kuvvetleri Üzerine Bir Çalışma

  Management of Diversity in Military Organizations: A Case Study of USAF

  İsmail Meriç , Mustafa Görün
 • Özel Okullarda Markalaşma: Aydın İlindeki Özel Okulların Markalaşma Politikaları

  Branding in Private Schools: Branding Policies of Private Schools in Aydın Province

  Bertan Akyol & , Tahir Yılmaz
 • Enerji Verimliliğinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: Türkiye Örneği

  The Role of Energy Efficiency over Sustainable Development The Case of Turkey

  Murat Aydın
 • Yerel Vergi Bilincinin Faktör Analizi ile Değerlendirilmesi: Bursa Örneği

  Evaluation of Local Tax Consciousness by Using Factor Analysis

  Rükan Kutlu Korlu , Özhan Çetinkaya , Adnan Gerçek
 • Belediye Gelirleri İçinde Harcamalara Katılma Paylarının Yeri ve Önemi: Çanakkale Belediyesi Örneği

  Place and Significance of Spending Participation Rates in Municipality Incomes: The Case of Çanakkale Province

  Selçuk İpek , Rıdvan Engin
 • Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının, Örgütsel Adalet ve Sinizm Üzerine Etkileri: Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Araştırma

  Effects of Managers Ethical Lidership Behaviours over Organizational Fairness and Cynism: A Research Over Police Department in Canakkale Province

  Ayten Akatay , Polat Yücekaya , Necmiye Çepni Kısa
 • Türkiye'de 1980 Sonrası Liberalleşme Sürecinde Dış Ticaretteki Gelişmelerin Türkiye'nin Cari Açığına Etkisi

  The Effects of Developments in Foreign Trade on Turkish Current Deficit in Post 1980 Liberalization Process in Turkey

  Emine Çetin , Mesut Savrul
 • Bankacılık Sektöründe Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatminine Etkisi

  The Effect of Perceived Service Quality in Banking Sector on Customer Satisfaction

  Mustafa Karadeniz , Mustafa Gözüyukarı
 • Türk Metropoliten Şehir Yönetim Sistemindeki Değişime 6360 Sayılı Kanun'un Etkileri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Change and Dynamics in Turkish Metropoliten City Administrations: The Case of Samsun Metropoliten City

  Yakup Altan , Ferhan Karaca
 • İş Yerinde İntikamcı Davranışlar ve Medea Sendromu

  Revanchist Behaviours in the Workplace: A Case Analysis in Turkish Public Administration Field

  Oktay Koç
 • Türkiye'de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim ve Organizasyon Komitesi Örneği

  Orientation of Organizational Behaviour Research in Turkey: The Case of National Management and Organization Conferences

  Duygu Kızıldağ , Belkıs Özkara
 • Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma

  Effect of Components of Working Capital over Profitability by Financial Ratios: A Research Study about the Businesses in the Chemicals, Petrolium, Rubber and Plastic Goods Sector in Borsa İstanbul

  Metin Atmaca
 • Türkiye'de Farklı Gelir Grupları Açısından Lüks Algısının İncelenmesi

  Investigation of Luxury in Terms of Perception of Different Income Groups in Turkey

  Nihal Sütütemiz , Aysel Kurnaz
 • Yazarlar Hakkında

 • About the Authors