Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2011 Vol:9 No:2

List Of Issues
 • 12 Eylül 2010 Referandumu Ve Referandum Sürecinin Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma: Biga İktisadi Ve İdari Bilimler

  SEPTEMBER 12, 2010 REFERENDUM AND A SURVEY ABOUT THE PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ON THE REFERENDUM PROCESS: THE CASE OF THE BİGA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

  Şeniz ANBARLI BOZATAY
 • Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörlerle İlgili Girişimcilerin Tutumları: Bir Alan Araştırması (English-language abstract is available)

  FACTORS EFFECT ENTREPRENEURSHIP: A CASE STUDY ENTREPRENEUR'S ATTITUDES INTERETED IN ENVIRONMENTAL

  İbrahim DURAK
 • İşletme Yöneticilerinin Muhasebe Bilgilerini Kullanım Düzeyinin Araştırılması

  A RESEARCH ON THE USAGE LEVEL OF BUSINESS EXECUTIVES' ACCOUNTING INFORMATION AND ADIYAMAN PRACTICE

  Mehmet KAYGUSUZOĞLU , Osman ULUYOL
 • Kent Hizmetlerinin Geleceğinde Kentsel Sorumluluklar ve Kent Kültürünün Geliştirilmesi Stratejileri (English-language abstract is available)

  DEVELOPING STRATEGIES FOR CITY CULTURE AND URBAN RESPONSIBILITIES IN THE FUTURE OF URBAN SERVICES

  Nihan KURT
 • Liderlik Davranışlarının Orta Düzey Yöneticiler Üzerindeki Etkisi ve Yöneticilerin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi; Kuşadası Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

  THE EFFECT OF LEADERSHIP BEHAVIOURS ON MID-LEVEL MANAGERS AND ITS RELATIONSHIP WITH BURNOUT LEVELS OF MANAGERS: A RESEARCH IN KUŞADASI HOTEL ENTERPRISES

  Tülay GÜZEL
 • Mesleki Profesyonellik Ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği

  OCCUPATIONAL PROFESSIONALISM AND THE CASE OF NURSES AS THE MEMBERS OF THE PROFESSION

  Orhan ADIGÜZEL , Haluk TANRIVERDİ , Döndü SÖNMEZ ÖZKAN
 • Türkiye'de İşsizlik Sigortasının Gelişimi

  THE DEVELOPMENT OF UNEMPLOYMENT INSURANCE IN TURKEY

  Suat UĞUR
 • BÜYÜK BİR KORUYUCU İÇİN ARAYIŞIN BAŞLANGICI: TÜRKİYE'NİN AMERİKAN İTTİFAKI İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E (BM) ÜYELİĞİ

  Beginning the Search for a ‘Great Protector': Turkey's UN Membership for the US Alliance

  Gürol BABA
 • ÜÇÜNCÜ SEKTÖRDE VE MALI BASKI ALTINDAKI KURUMLARDA KAPASİTE ARTIRIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

  Capacity Building for Nonprofit Sector and Organizations under Financial Stress

  Naim KAPUCU