Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2011 Vol:9 No:1

List Of Issues
 • Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma

  THE EFFECTS OF PERCEIVED PERSON-ORGANIZATION FIT ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS: AN EMPIRICAL RESEARCH

  Türkmen Taşer AKBAŞ
 • 2008 Global Ekonomik Kriz'in Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi

  2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS and ITS EFFECTS TO YOUTH UNEMPLOYMENT

  Mustafa TORUN , Feyza ARICA
 • AVRUPA BİRLİĞİ VE İTALYA'DA FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI

  Applications of Financial Reporting in the European Union and Italy

  Serkan TERZİ
 • Avrupa Siyasi Partilerinin "Avrupalılaşması"

  "EUROPEANISATION" OF EUROPEAN POLITICAL PARTIES

  Alper ARISOY , Hüseyin GÜL
 • Bir Finansman Kaynağı Olarak "Yastıkaltı Tasarruf"ların Ekonomik Sisteme Kazandırılması ve Tüketicilerin

  Bireylerin Yastıkaltı Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  INCORPORATING "UNDER-THE- MATTRESS SAVINGS" TO THE ECONOMIC SYSTEM AS A FINANCING RESOURCE AND A STUDY AIMED AT ASSERTAINING OF THE TENDENCIES OF CONSUMERS

  INDIVIDUALS IN THIS MATTER

  Osman ULUYOL
 • Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Amerikan Müdahaleciliği ve Uluslararası Hukuk

  THE AMERICAN INTERVENTIONISM IN THE POST COLD WAR ERA AND INTERNATIONAL LAW

  Kerem BATIR
 • Kurumsal Teori Bağlamında AB Uyelik Sürecinde Türk Polisinde Değişim

  ORGANIZATIONAL CHANGE IN THE TURKISH NATIONAL POLICE WITHIN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL THEORY

  Serdar YILDIZ , Ali ÜNLÜ
 • Türkiye'de Siyasi Partilerin Küresel Çevre Sorunlarına Yaklaşımları

  THE APPROACHES OF POLITICAL PARTIES IN TURKEY ON GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

  Hikmet YAVAŞ
 • Girişimcilik ve Yenilik İlişkisi

  THE RELATION BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION

  Ayşe İRMİŞ , Lütfiye ÖZDEMİR