English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi
(e-ISSN: 2147-9771)

Yazarlar İçin Bilgi Notu

Yazım Kuralları

Teslim Süreci ve Şekli
Makale gönderimi Dergipark üzerinden (http://dergipark.gov.tr/comuybd) yapılmaktadır. Dergipark sistemine yüklenen makalelerin üzerinde isim bilgisi olmamalıdır. Zira sisteme kayıtlı kullanıcıların bilgileri sistemde mevcuttur. Ancak değerlendirme tamamlandıktan sonra nihai makalede dipnot olarak yazarın ünvanı, varsa çalıştığı kurum ve e-posta adresi mutlaka yer almalıdır.
Makale ile birlikte 250-300 kelimeden oluşan özet ve yazarlar hakkında 5-6 satırdan oluşan bilgi notu da (Türkçe ve İngilizce olarak) dergiye gönderilmelidir. Bu notta mezun olunan okullar, bağlı bulunulan kurum, unvan, çalışma alanları gibi bilgiler yer alabilir. Yönetim Bilimleri Dergisi uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle gönderilen özetler çok önemlidir. Ayrıca çalışmanın konusu ile ilgili en fazla 5 adet anahtar kelime de eklenmelidir.
Çalışmanın Uzunluğu
Makaleler kural olarak 4.000 kelimeden az, 8000 kelimeden fazla olmamalıdır (kaynakça ve dipnotlar hariç). Makalenin yazıldığı dile göre değişen Genişletilmiş Özet'ler ise en az 600 en fazla 1000 sözcükten oluşmalıdır.
Örnek Türkçe Makale ve Geniş İngilizce Özeti: https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/64788/974854
Stil ve Düzeltmeler
Yazarlar çalışmalarını Yönetim Bilimleri Dergisi kurallarına göre hazırlamak zorundadırlar. Editörlerden ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklenmemelidir. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç iki hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Dergipark üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Makaleler A4 kâğıdı ölçülerinde, tüm kenarlardan 2 cm boşluk olacak şekilde Normal stilde, Times New Roman 12 punto karakteri ile önce ve sonrası 0 nk ve tek satır aralığında yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırına girinti eklenmemeli, her paragraftan sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
Başlıklar ve Alt-Başlıklar
Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şekilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 punto, italik, normal (koyu değil), başlıktaki kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar arasında bir paragraf boşluk bırakılmalıdır.
Çalışmanın belirtilen kurallara uygun olması yayın sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle çalışma gönderilmeden önce mutlaka YBD kurallarına uygun hale getirilmelidir. Çalışmalar IMRAD kurallarına uygun şekilde başlıklandırılmalı ve bir kapak dosyası hazırlanmalıdır. Büyük harflerle yazılan başlıkların numaraları ve yerleri değişmemelidir. Literatür özeti ilk başlığın içine yedirilmelidir. "4.TARTIŞMA" başlığından sonra ayrı bir "SONUÇ" başlığı oluşturulmalıdır.
IMRAD kuralları gereği başlıklandırma şu şekilde olmalı:
1. GİRİŞ
2. YÖNTEM
3. BULGULAR
4. TARTIŞMA
SONUÇ

Örnek IMRAD: https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/64788/974854

Kapak Dosyası: Buraya Tıklayınız...

Yönetim Bilimleri Dergisine gönderilecek makaleler diline göre Türkçe veya İngilizce olmak üzere aşağıda yer alan şablona uygun olarak gönderilmelidir.

Türkçe Makale Şablonu: Buraya tıklayınız...

İngilizce Makale Şablonu: Buraya Tıklayınız...

Metin içi Atıf
YBD APA (6) stilini benimsemektedir. Bu nedenle atıflar parantez içinde (Soyadı, Yıl: Sayfa Numarası) şeklinde yapılmalıdır. Metin içinde verilen kaynaklar makalenin sonunda kaynakçada açıkça yazılmalıdır. Kaynakça listesinde kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmelidir. Soyadın baş harfi büyük, ismin sadece baş harfi yazılmalıdır.
Kaynakçada referans gösterimi için:
Kitap:
Tek Yazarlı Kitap
Yazar Soyadı, A. (Basım Yılı). Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
Aladağ, M. (2010). 21.Yüzyılda Pazarlama Teknikleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap
Tuna, P., Kalın, A., Gerçek, C. ve Güneş, S. (2000). Oyun Teorisi, Bursa: Ekin Yayınları.

Editörlü Kitap:
Tek Editörlü Kitap:
Editör Soyadı, A. (Ed.). (Yıl). Kitabın Adı (İtalik). Şehir: Yayınevi.
Kutlu, M. (Ed.). (2008). Osmanlı Divan Şiirleri Üzerine Metinler. İstanbul: Yönetim Yayınları.

İki Yazarlı Editörlü Kitap
Mutlu, C. ve Sağlık, D. (Ed.). (2012). Güncel Gelişmeler Işığında Liderlik. Ankara: Eski Yayınevi.

Kitapta Bir Bölüm
Yazar Soyadı, A. ve Yazar Soyadı, A. (Yıl), Bölümün Başlığı. Editörün A. Soyadı (Ed.), Kitabın Adı (İtalik) içinde, (s. sayfa aralığı). Yayın Yeri: Yayın Evi.
Suna, P. ve Güneş, S. (2019). Uluslararası İlişkiler Perspektifinde Türkiye. A. Kalın (Ed.),
Küresel Ekonomi içinde, (s.248-298). Ankara: Nobel Yayınları.

Makalelerde:
Tek Yazarlı Makalelerde
Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Makale Adı. Dergi Adı (İtalik), Cilt (Sayı), Sayfa Aralığı.
Alm, J. (1996). What is an Optimal Tax System?. National Tax Journal, 49 (1), 117-133.
İki Yazarlı Makalelerde
Yazar Soyadı, Adı. ve Yazar Soyadı, Adı. (Basım Yılı). Makale Adı. Dergi Adı (İtalik), Cilt (Sayı), Sayfa Aralığı.
Desouza, K. C. ve Flanery, T. H. (2013). Designing, Planning, and Managing Resilient Cities: A Conceptual Framework. Cities, 35, 89–99.

Kongre ve Sempozyum Bildiriler
Adil, Ö., Günay, T. ve Güzel, B. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenciye Yönelik Tutumları ile Öğrenci Başarısı. V. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 3-5 Haziran 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 115-120.
Elektronik Kaynaklar
MEB (2008). Karşılaştırmalı Eğitim Programları. Fen Lisesi Öğretim Programı (s. 209-239) Erişim: 12 Ağustos 2008, http://dogm.meb.gov.tr/www/ogretimprogramlari/icerik/14

Değerlendirme Süreci
Dergi ve yayın süreci ile ilgili tüm yazışmalar Dergipark sistemi üzerinden yürütülmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabi tutulur ve inceleme, editörler ve bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak editörlerin incelemesinden geçer. Bu aşamada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir, İThenticate programı ile benzerlik taraması yapılır. Ardından makale alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde, çift taraflı kör hakemlik uygulaması benimsenmektedir.

Çalışmanın yayınlanabilmesi için en az iki hakemden ‘yayınlanabilir’ raporu alması gerekmektedir. Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kritere göre hareket ederler:

1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akıcılık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı,
2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, kaynakların yeterliliği, niteliği,
3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi.
Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale ya yayınlanır ya düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir ya da reddedilir. Her durumda yazar Dergipark üzerinden bilgilendirilir; çalışmanın hangi aşamada olduğu yine Dergipark üzerinden izlenebilmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakemlerden 'yayınlanabilir' onayı alınmasına karşın Yönetim Bilimleri Dergisi editörleri yazarlardan bazı teknik düzeltmeler talep edebilirler. Ayrıca hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır. Yönetim Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen yazıların yazarları kendilerine telif ödenmeyeceğini baştan kabul ederler.