Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2013 Vol:11 No:1

List Of Issues

TAM METİN/FULLTEXT  tıklayınız...    
KAPAK SAYFASI/COVER  tıklayınız...    

 • Tüketicilerin Mobil Reklamcılığı Kabullenmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Uygulama

  The Effective Factors of Consumers Acceptance on Mobile Advertising in a Study

  Nihan ÖZGÜVEN
 • Türkiye'de Eğitim-Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1923-2011 (Kantitatif Bir Yaklaşım)

  Relationship between Education and Economic Growth in Turkey: 1923-2011 (A Quantitative Approach)

  Şadan ÇALIŞKAN , Mustafa KARABACAK , Oytun MEÇİK
 • Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri

  Casuality Relations Between Turkish Foreign Trade and Economy Policies

  Ahmet Can BAKKALCI , Nilüfer ARGIN
 • Türkiye'de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Düzey 2 Bölgelerinin Ekonomik Etkinliklerinin DEA Yöntemi ile Belirlenmesi ve Tobit Model Uygulaması

  Economic Activities of Regions of Level 2 According to Statistical Regional Units Classification (NUTS) in Turkey Determining by Using Data Envelopment Analysis and Tobit Model Application

  Ümran ŞENGÜL , Seyedhadi ESLAMİAN SHİRAZ , Miraç EREN
 • Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Kullanımı: Isparta Bölgesinde Bir Uygulama

  Use of Analytic Hierarchy Process (AHP) in Location Decision: A Study in Isparta Region

  Nuri ÖMÜRBEK , Seda ÜSTÜNDAĞ , Özlem Ceyda HELVACIOĞLU
 • Konaklama İşletmelerinde Öz Uyumun İş Performansına Etkisi: Yaşam Doyumunun Aracı Rolü

  The Effects of Self Concordance on Job Performance in Hospitality Companies: The Moderating Role of Life Satisfaction

  Emine KALE
 • Farklı Okul Ortamlarındaki Çocukların Okul Sonrası Fiziksel Aktivitelerde Algıladıkları Öz-Yeterlilikleri

  Children's Self-Efficacy for After-School Physical Activity in Different School Contexts

  Cevdet CENGİZ , Mustafa Levent İNCE
 • Eğitim Olgusunun Yöneticilerin İş Görme Anlayışlarına Etkisi: Türkiye'de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine Bir Araştırma

  The Influence of the Concept of Education on the Transaction of Business of Executives: A Research on the Graduates of Immersion Programme Secondary Schools

  Yener PAZARCIK
 • Federal Government's Amnesty Programme in the Niger-Delta: An Appraisal

  Federal Hükümetin Nijer Deltası'ndaki Af Programı: Bir Değerlendirme

  Oscar Edoror UBHENIN
 • Need to Amend Turkish Legislation to Ensure Political Participation in Turkey

  Türkiye'de Siyasal Katılımı Sağlamak için Türk Mevzuatı'nda Değişiklik Yapma İhtiyacı

  Sinem YARGIÇ
 • Foggy social structures: irregular migration, European labor markets and the welfare state (eds. Michael Bommes and Giuseppe Sciortino)

  Bulanık Sosyal Yapılar: Düzensiz göç, Avrupa emek piyasası ve refah devleti

  Yixuan WANG
 • The Neo-liberal State (Raymond Plant)

  Neo-liberal Devlet

  Angelo Letizia