Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2007 Vol:5 No:2

List Of Issues
 • Baskıya Karşı Direnme Biçimi Olarak Sivil İtaatsizlik ve Meşruluğu Sorunu

  CIVIL DISOBEDIENCE AND PROBLEM ITS LEGITIMACY AS A RESISTANCE STYLE AGAINST PRESSURE

  Şeniz ANBARLI
 • Bilgi ve Bilgi Paylaşımının İşletme Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

  A STUDY OVER THE IMPACT OF KNOWLEDGE AND KNOWLEDGE SHARING ON COMPANY PERFORMANCE

  Yavuz DEMİREL
 • Öğrenen Örgütler: Yüksek Öğrenim Kurumlarının Öğrenen Örgüt Olması

  THE LEARNING ORGANIZATIONS: BEING A LEARNING ORGANIZATION OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

  Güney ÇETİN GÜRKAN
 • Muhasebe Finansman Anabilim Dalı Derslerinin Anlatılma ve Algılanma Düzeylerinin İrdelenmesi: KSÜ İİBF Örneği

  INQUIRING THE LEVEL OF GIVING COURSES ON ACCOUNTING AND FINANCE DISCIPLINE AND ITS PERCEPTION: EXAMPLE OF COURSE IN KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION

  Mahmut YARDIMCIOĞLU
 • Lojistik Maliyet Yönetimi: Lojistik Maliyetler ve Lojistik Maliyet Muhasebesi

  LOGISTICS COST MANAGEMENT: LOGISTICS COSTS AND LOGISTICS COST ACCOUNTING

  Yunus CERAN , Ali ALAGÖZ
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi

  RELATIONSHIP OF CUSTOMER ORIENTATION AND INNOVATION ORIENTATION WITH THE ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

  Mehmet MARANGOZ , Günal ÖNCE , Hüsniye FIRAT ŞİMŞEK
 • Kamu Harcamaları ile Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri

  CAUSALITY RELATIONS BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND MACRO ECONOMIC VARIABLES

  Mehmet ŞAHİN , Çiğdem ÖZENÇ
 • EKONOMİK GÖSTERGELER IŞIĞINDA TARİHSEL PERSPEKTİFTEN AVRUPA EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİ SÜRECİNE BAKIŞ

  A Glance at the European Economic and Monetary Integration Process within Historical Perspective in the Light of Economic Indicators

  Sefer ŞENER