English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi
(e-ISSN: 2147-9771)

Yıl:2014 Cilt:12 Sayı:2

Makaleler

TAM METİN/FULLTEXT  tıklayınız...    
KAPAK SAYFASI/COVER  tıklayınız...    
İÇİNDEKİLER/CONTENTS  tıklayınız...   

 • Asian ‘Developmental' States: Lessons For Africa

  Asya'nın Gelişmekte Olan Devletleri: Afrika İçin Dersler

  Oscar Edoror UBHENIN , Joseph Nwokpoku EDEH
 • Understanding Policy Process: Is There A Single Best Way?

  Politika Sürecini Anlamak: Tek Bir En İyi Model Var Mı?

  Sebahattin GÜLTEKİN
 • Accountability and the Changing Function of the Control

  Hesap Verebilirlik ve Denetimin Değişen İşlevi

  Demokaan Demirel
 • Financialisation of Capitalism: Expansion of Indebtness from Global Level to Household Level in Turkey

  Kapitalizmin Finansallaşması: Türkiye'de Borçlanmanın Küresel Düzeyden Hanehalkı Düzeyine Genişlemesi

  Erdal EROĞLU
 • Bangladesh's Regulatory Framework for Election Standards:Highlighting and Addressing its Weaknesses in Bangladesh

  Bangladeş'in Seçim Standartlarının Düzenleyici Çerçevesi: Bangladeş'teki Zayıflıklıkları

  Md. Nurul MOMEN
 • Kamu Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kamu Değeri: Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Bir Tartışma

  Public Value As A New Approach in Pubiıc Administration: A Conceptual And Theoretical Discussion

  Aziz TUNCER , Özer KÖSEOĞLU
 • Devlet Üniversitelerinde Stratejik Planlama ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

  Research on Relationship between Strategic Planning and Organizational Learning at State Universities

  Tuğba YİYİT , Sıtkı ÇORBACIOĞLU
 • Denetim Açısından Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması

  Comparison of Local Governments in Bulgaria, Greece and Turkey by Auditing Methods, Hüseyin ERKUL & Hüseyin KARALojistik İşletmelerde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Müşterilerin Hizmet Algısı Üzerine Etkisinin Araştırılması

  The Effect of Logistics Information Systems Utilization in Logistic Enterprises on Customers' Perception of Service

  Mustafa KARADENİZ , Hüseyin BAŞARAN
 • Elektronik Alışverişte Akademisyenlerin Güvenlik ve Risk Algılarının Belirlenmesi

  Determining the Security and Risk Perceptions of Academicians on Online Shopping

  Hakan ÇETİN , Sezgin IRMAK
 • İşgörenlerin Kişilik Özelliklerinin Temel Benlik Değerlendirmelerine ve İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi

  The Effects Of Personality Traits Of Employees On Core Self-Evaluation And Turnover Intention

  Yılmaz AKGÜNDÜZ , Gürkan AKDAĞ