Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2014 Vol:12 No:1

List Of Issues

TAM METİN/FULLTEXT  tıklayınız...    
KAPAK SAYFASI/COVER  tıklayınız...    
İÇİNDEKİLER/CONTENTS  tıklayınız...  

 • Decolonization in Africa and Pan-Africanism

  Afrika'da Dekolonizasyon ve Pan-Afrikanizm

  Ogba Adejoh SYLVESTER , Idoko Okpanachi ANTHONY
 • France-Afrique Model: A Declining Relationship

  Fransa-Afrika Modeli: Azalan İlişkiler

  Kieran UCHEHARA
 • Evaluation and Situation Of Direct Procurements in Procurement System in Public Sector

  Kamu Kesiminde Doğrudan Temin ile Yapılan Alımların İhale Sistemi İçindeki Yeri ve Değerlendirilmesi

  Özhan ÇETİNKAYA , Hakkı EKŞİ
 • 2008 Küresel Ekonomik Krizin Örgütsel Etkileri ve Bir Ölçek Geliştirme

  The Effects of the 2008 Global Economic Crisis on Businesses and Developing a Scale

  Lütfiye ÖZDEMİR
 • Liberal-Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal'ın Siyasi Düşüncesi

  Liberal - Conservative Politics and Turgut Özal's Political Views

  A. Vahap ULUÇ
 • Örgütlerde Güç Kavramı: Eleştirel Yönetim Çalışmaları ile Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı'nın Bakışlarına Dair Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Concept of Power in Organisations: A Comparative Analysis of Critical Management Studies and Resource Dependence Perspective

  Ali DİKİLİ
 • Türk Demokrasisinin İnşaasında Bürokrasinin Rolü

  The Role of Bureaucracy in the Construction of Turkish Democracy

  Kadir PEKER , Fuat YÖRÜKOĞLU , Burak Hamza ERYİĞİT
 • Akademik Girişimcilikte Bireysel ve Sosyal Faktörlerin Rolü

  The Role of Individual and Social Factors on Academic Entrepreneurship

  Özgür DEMİRTAŞ
 • Kamu İlkokullarında Yöneticilerin Sergiledikleri Kriz Yönetimi Beceri Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

  Teachers' Views Concerning the Levels of Crisis Management Skills Displayed by the Managers in Public Primary Schools

  İlknur MAYA
 • Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

  The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Citizenship Behavior and the Mediating Role of Organizational Identification: Structural Equation Modelling Study

  Melek ÇETİNKAYA , Sevcan ÇİMENCİ
 • Kurumsal Kaynak Planlaması Başarısının Firmaların Algılanan ve Ölçülen Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Uygulaması

  Enterprise Resource Planning Success On The Effect Of Organizational Performance Criteria For Financial And Non-Financial Analysis: A Study On Manufacturing Companies

  Serkan BAYRAKTAROĞLU , Metin ULUKÖY , Yavuz AKÇİ
 • The Independent Expatriates- Academics Abroad: A Study of Expatriate Academics in New Zealand, Singapore, the United Arab Emirates and Turkey (Julia Richardson)

  Yurtdışında Bağımsız Çalışan Akademisyenler: Yeni Zelanda, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de Çalışan Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme

  Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN