Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2012 Vol:10 No:2

List Of Issues
 • Türkiye Ekonomisinde İş Çevrimleri Kuramı (1998-2011): Hodrick-Prescott Filtresi

  Business Cycle Analysis in the Turkish Economy (1998-2011):Hodrick-Prescott Filter

  Nur DİLBAZ ALACAHAN
 • Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye Değerlendirmesi

  Interaction of Tax Culture and Tax Policies:Evaluation of Turkey

  Ufuk GENCEL , Elif KURU
 • 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  The Problems That Encountered in the Special Provincial Administrations After the Law 5302 and the Proposals for their Solutions

  Süleyman Yaman KOÇAK , Veli KAVSARA
 • Psikolojik Kontrat İhlal Algısı ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

  The Relationship of Psychological Contract Breach and Organizational Commitment:An Application of Hotel Establishments

  Şule AYDIN TÜKELTÜRK , Nilüfer ŞAHİN PERÇİN , Berrin GÜZEL
 • Demokrat Parti İktidarının İlk İcraatlarına bir Örnek: Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun

  An Act of the Democratic Party:Amnesty for Certain Crimes and Punishments

  Cahide SINMAZ SÖNMEZ
 • Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Demokrasi

  Economic Growth and Democracy in Turkey

  Halil BİLECEN , Eyyub Yunus KİBİS
 • Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliğinin Muhtemel Ekonomik Etkileri: Kısa Süreli Bir Analiz

  The Likely Economic Effects of Turkish Membership on the European Union (EU): A Short Term Analysis

  Adnan ÇİMEN , Sadık YILDIRIM
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. Yüzyılda Başlayan Tanzimat'a Kadar Süren Mali Bunalımın Nedenleri

  The Causes of the Financial Crisis That Began in the 16th Century and Continued until the Tanzimat Era in the Ottoman Empire

  Nilgün SERİM