Türkçe Türkçe

Çanakkale Onsekiz Mart University

Journal of Administrative Sciences
(e-ISSN: 2147-9771)

Year:2012 Vol:10 No:1

List Of Issues
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi

  Month of the Year Effect in Istanbul Stock Exchange

  Ahmet Kamil TUNÇEL
 • Küreselleşme Sürecinde Ticari ve Finansal Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

  Effects of Commercıal and Financial Oppennes on Economic Growth During Globalization Process: Turkey Case

  Hasan Alp ÖZE
 • Bilgi Yönetişimi ve Üniversite Ekonomisi: Teorik Bir Yaklaşım

  Knowledge Governance and Economıcs of University: A Theorical Approach

  İsmail SEKİ
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım Olarak Kurum Üniversiteleri

  Corporate Universities as an Approach of Human Resources Development

  Ömer Faruk ÜNAL
 • Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Denizli İlinde Yapılan Bir Araştırma

  Determination of Relationship Between Store Image and Store Loyalty: A Study Sample in Denizli

  Atilla YÜCEL , Nurcan YÜCEL
 • Jeotermal Enerjinin Ekonomik Katkıları ve Çevresel Etkileri: Denizli-Kızıldere Jeotermal Örneği

  Economic Contributions and Ecological Impacts of Geothermal Energy: The Case of Denizli-Kızıldere Geothermal

  Hüseyin ERKUL
 • Yeni İş Arama İzni Hakkı

  The Right of Paid Time off to Seek Other Employment

  Vedat LAÇİNER
 • Göç ve Turizm: Türkiye-Almanya Örneği

  Migration and Tourism: Case of Turkey-Germany

  Sabriye ÇELİK UĞUZ