English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yayın İlkeleri

Yönetim Bilimleri Dergisi “İntihal” Beyanı

 Bir yazarın bir başka yazarın kelimeleri veya fikirlerini kendi kelimeleri veya fikirleri olarak sunmasına intihal denmektedir. Akademik yazı ve yayıncılıkta intihal çoğunlukla kullanılan bir fikrin veya anahtar kelimenin nereden alındığına dair atıf yapılmadığında ortaya çıkmaktadır. Bir cümle içerisinden tek bir kelimeyi değiştirip kopyalamak da intihal kapsamındadır.

Etik dışı olduğu için intihal yasaklanmıştır. Fikirlerin veya literatüre katkı yapan metinlerin orijinal kaynaklarını atıf şeklinde vermeyen yazarlar, bir çeşit hırsızlık suçu işlemektedir. Bilimsel keşifler ve ilerlemeler daha önceki akademisyenlerin ortaya koydukları katkılarla gerçekleşmektedir. Bu kişilere hak ettikleri şekilde çalışmalarıyla bilime yaptıkları katkı ile ilgili atıf yapıldığında hatırlanmakta ve onurlandırılmaktadırlar.

 Yönetim Bilimleri Dergisi intihal olup olmadığını programlar ile kontrol etmektedir. Editörler programa yüklenen makale sonuçlarını değerlendirmekte ve Yönetim Bilimleri Dergisi Yayın Etiği ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığına karar vermektedir. Eğer yazarlar daha önce yayınlanmış veya bir yerden kopyalanmış bir metin kullanıyorlarsa bu konuda mutlaka atıf yapmak zorundadır. Makalelerin yöntem ve metod kısımlarında temel konular aynı olduğu için benzer cümlelerin kullanılması ise normal kabul edilmekte fakat yazarlardan bu kısımları da yeniden düzenlemeleri beklenmektedir.

 The American Phytopathological Society Dergisi İntihal Beyanı Referans olarak kullanılmıştır.

 

YAZARLAR İÇİN BİLGİ NOTU

Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) (Journal of Administrative Sciences in English) hakemli ve bağımsız bir dergidir. Yayın politikası ve bilimsel kriterler bağımsız editörler ve Yazı Kurulu'nca tespit edilmektedir. YBD, yılda iki kez alanında Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlar. YBD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye ve benzeri alanlara odaklanmıştır. YBD'ye gönderilen yazıların orijinal, iddialı ve mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenir. Dergiye gönderilen yazıların teslim anında hiçbir dergide yayınlanmamış olması ve/veya hiçbir yayın organı tarafından basılmak üzere inceleme altında olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazara aittir ve yazarlar çalışmalarını gönderdikleri andan itibaren eserleri ile ilgili tüm yayın haklarını YBD'ye devretmiş, YBD'nin kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Buna rağmen YBD, daha önce başka bir dilde yayınlanmış yazıları Türkçe'de ve İngilizce'de ilk kez olmak üzere yayınlayabilir. Böyle bir durum var ise yazarın teslim anında Editörleri yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. Aynı zamanda gerekli tüm yasal izinlerin de yazar tarafından yazılı olarak alınmış olması gerekir. YBD aynı zamanda kitap yorum ve eleştirilerini de yayınlamaktadır. Fakat derginin tüm bölümleri hakemlidir ve ön inceleme gerektirir.

Teslim Süreci ve Şekli

Değerlendirmeye sunulmak üzere hazırlanan makalelerin dergipark üzerinden (http://dergipark.gov.tr/comuybd ) sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenen makale üzerinde yazar hakkında ya da yazarla ilişkilendirilebilecek herhangi bir bilginin olmaması gerekmektedir. Makale ile birlikte ayrı bir dosya olarak özgeçmiş gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ve yayınlarınız yer alabilir. YBD uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle makalede yer vereceğiniz Türkçe ve İngilizce özetleriniz çok önemlidir. Ayrıca en fazla 5 tane olmak üzere ‘anahtar kelimeleri' (keywords) de yazınıza ekleyiniz.

Uzunluk

Makaleler kural olarak 8000 kelimeden fazla, 4.000 kelimeden az olmamalıdır (Kaynakça ve dipnotlar hariç). Kitap tahlilleri 2.500 kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap tahlilinde veya tahlil denemesinde 3.500 kelime sınırı aşılmamalıdır.

Stil ve Düzeltmeler

Yazarlar çalışmalarının YBD kurallarına uymasını temin etmek zorundadırlar. Editörler ya da hakemlerden gerekli düzeltmeleri yapmalarını beklemeyiniz. Gerekli düzeltmeler belirlendikten sonra yazarların en geç iki hafta içinde makalelerin düzeltilmiş halini Editörlere ulaştırmaları beklenir.

Makaleler A4 kağıdı ölçülerinde, Times New Roman 12 punto karakteri ile, tek satır aralığında yazılmalıdır.

Başlıklar ve Alt-Başlıklar

Makaledeki ana başlıklar 12 punto, koyu (bold) ve tüm harfler büyük olacak şekilde olmalıdır. Takip eden alt başlıklar 12 punto, koyu, ancak bu kez sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde olmalıdır. Üçüncü bir alt başlık halinde ise 12 punto, italik, normal (koyu değil) sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Mümkün olduğunca az başlık kullanılmalı ve karışık numaralandırmalardan kaçınılmalıdır. Yazınızın başlık standardına uygun olması yayın sürecini hızlandıracaktır. Bu nedenle yazınızı göndermeden YBD kurallarına uygun hale getiriniz.

YBD Harvard sistemini benimsemiştir. Harvard sistemiyle hazırlanan eserlerde metin içi atıflarda da parantez içinde Soyad, Yıl:Sayfa numarasına mutlaka yer verilmelidir.

Kitap: * Kitaplarda şu sıralama izlenmelidir: Yazar soyadı, adı, (Yıl). Başlık, (Basım yeri: yayıncı, yıl).

Makale *

Makalelerde şu sıralama izlenmelidir: Yazar soyadı, adı, (Yıl). “makale adı”, Dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, Sayfa aralıkları

Yazışma Adresi: Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD), Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi, Ağaköy, Biga, Çanakkale Tel: 0286- 3358738

Değerlendirme Süreci

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dâhil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve Editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak Editörler ve Editörler Kurulu'nun incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan üç ayrı hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanabilmesi için en az iki hakemden 'yayınlanabilir' raporu alması gerekmektedir. Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kriterden hareket ederler: 1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı vd. 2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı vd. 3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi. Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her durumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gönderilen yazıların durumu Editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır.

Dergi, yazışmalarını e-posta hesabı üzerinden yürütmektedir. YBD’de yayınlanmak üzere gönderilen yazıların yazarları kendilerine telif ödenmeyeceğini baştan kabul ederler. Makalenin dergide çıkacak son hali A4 kağıdı ebatlarında tüm kenarlardan standart girinti aralığında olacak şekilde stil ve yazım şekli bölümünde belirtildiği şekilde, yazarların isimi ve ünvanları belirtilerek dergiye iletilmelidir.